>>> กรมชลประทานเป็นองค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน้ำ (Water Security) เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2580 <<<

. :  มอบหมายให้บุคลากรปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรี (ปฏิบัติงานเหลื่อมเวลา) : .

. :  มอบหมายให้บุคลากรปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรี : . 

. :  มอบหมายให้บุคลากรปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรี (2): . 

. :  มอบหมายให้บุคลากรปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรี (1): . 

. :  ย้ายข้าราชการ(นายกฤษณะชัย จันทรกอง) : .

. :  ย้ายข้าราชการ(นายเอนก ยินดี) : .

. :  มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (นายพลนเรศ  พันนา) : .

. :  มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (นายภานุทัต ศิริสุข) : .

. :  มอบหมายให้บุคลากรปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรี : . 

. :  มอบหมายให้บุคลากรปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรี (ปฏิบัติงานจากบ้าน) : .

. :  มอบหมายให้บุคลากรปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรี (ปฏิบัติงานเหลื่อมเวลา) : .

. :  มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (นายสุภโชค คำอุดม) : .

. :  มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (นายสุภโชค คำอุดม) : .

. :  มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (นายบุญส่ง ไสยกานนท์) : .

. :  มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (นายสุทธิพันธ์ ทับทิมไทย, นายผไท สุริวงษ์) : .

. :  มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (นางพรพรรณ ปื่นละออ) : .

. :  มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (นายณรงค์ศักดิ์ ไพรินทร์) : .

. : ย้ายข้าราชการ (นายธเนตร นาถภากุล, นายพิเชษฐ์ ชุบสุวรรณ) : .

. : มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (นายพลนเรศ พันนา) : .

. : ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (นายองอาจ แสนอุบล) : . 

. : มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (นางสุภา เหมะวรรณกูร) : . 

. : เผยแพร่ผลงานประกอบการประเมินเข้าสู่ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน : . 

. :  มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (นางชลดา ไกรพินิจ) : . 

. :  มอบหมายให้บุคลากรปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรี : . 

. :  ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (1 ราย) นายจรัส เพ็ญศิริสมบูรณ์ : . 

. : ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง ( 1 ราย ) นายเรืองโชค ชัยดำรงค์กุล : .

. : ย้ายข้าราชการ (นายปิยะณัฐ โสศรีทา) : .

 

. : รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น : .

. : รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานระดับ ๔(๒) : .

. : รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานระดับ ๔ : .

. : ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น : .

. : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงาน : .

. : พนักงานราชการครบเกษียณอายุ ซึ่งจะต้องพ้นจากราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2563 : .

 

120058
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
29
66
437
69121
981
1997
120058

Your IP: 3.236.156.34
Server Time: 2021-01-16 15:02:00