>>> กรมชลประทานเป็นองค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน้ำ (Water Security) เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2580 <<<

. :  มอบหมายให้บุคลากรปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรี : .  

:  มอบหมายให้บุคลากรปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรี : .

. :  มอบหมายให้บุคลากรปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรี : .

. :  มอบหมายให้บุคลากรปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรี (ปฏิบัติงานเหลื่อมเวลา) : .

. :  มอบหมายให้บุคลากรปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรี : . 

. :  มอบหมายให้บุคลากรปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรี (2): . 

. :  มอบหมายให้บุคลากรปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรี (1): . 

. :  ย้ายข้าราชการ(นายกฤษณะชัย จันทรกอง) : .

. :  ย้ายข้าราชการ(นายเอนก ยินดี) : .

. :  มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (นายพลนเรศ  พันนา) : .

. :  มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (นายภานุทัต ศิริสุข) : .

. :  มอบหมายให้บุคลากรปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรี : . 

. :  มอบหมายให้บุคลากรปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรี (ปฏิบัติงานจากบ้าน) : .

. :  มอบหมายให้บุคลากรปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรี (ปฏิบัติงานเหลื่อมเวลา) : .

. :  มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (นายสุภโชค คำอุดม) : .

. :  มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (นายสุภโชค คำอุดม) : .

. :  มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (นายบุญส่ง ไสยกานนท์) : .

. :  มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (นายสุทธิพันธ์ ทับทิมไทย, นายผไท สุริวงษ์) : .

. :  มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (นางพรพรรณ ปื่นละออ) : .

. :  มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (นายณรงค์ศักดิ์ ไพรินทร์) : .

. : ย้ายข้าราชการ (นายธเนตร นาถภากุล, นายพิเชษฐ์ ชุบสุวรรณ) : .

. : มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (นายพลนเรศ พันนา) : .

. : ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (นายองอาจ แสนอุบล) : . 

 

 

 

. : ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานสูงขิ้น(พนักงานพิมพ์ ส 4)  : .

. : ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานเป็นระดับ ๔  : .

. : การขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการเราชนะ : .

. : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานระดับ 4(3) : .

. : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานระดับ 4(2) : .

. : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานระดับ 4(1) : .

. : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานระดับ 4(รายชื่อเพิ่มเติม) : .

. : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานระดับ 4 : .

. : พนักงานราชการครบเกษียณอายุ ซึ่งจะต้องพ้นจากราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2563 : .

 

. : ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 : . 

126286
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
30
23
153
75648
866
2584
126286

Your IP: 100.26.179.251
Server Time: 2021-04-15 11:13:08