>>> กรมชลประทานเป็นองค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน้ำ (Water Security) เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2580 <<<

รายนามนายช่างชลประทาน ภาคตอน.ตอนบน

1. นายผล จักรแก้ว
      11 ก.ค. 2516 – 31 มี.ค. 2518

รายนามผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 4

1. นายผล จักรแก้ว
      1 เม.ย. 2518 – 31 ธ.ค. 2519

2. นายสันต์ รัตนะวิศ
      1 ม.ค. 2520 – 30 ก.ย. 2524

3. นายศิลป์ชัย นิยมศิลป์
      1 ต.ค. 2524 – 30 ก.ย. 2526

4. นายสกุลวัฒน์ จันทโรบล
      1 ต.ค. 2526 – 1 ต.ค. 2528

5. นายประทิน วัฏฏางกูร
      2 ต.ค. 2528 – 14 ก.ค. 2529

6. นายสมหมาย สุขเมฆ
      15 ก.ค. 2529 – 30 ก.ย. 2535

7. นายชัช สาริกะภูติ
      1 ต.ค. 2535 – 30 ก.ย. 2537

8. นายอาคม อิศรางกูล ณ อยุธยา
      1 ต.ค. 2537 – 24 ก.พ. 2551

9. นายปรีชา นาคธรณินทร์
      3 ต.ค. 2539 – 24 ก.พ. 2541

รายนามผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 4

1. นายปรีชา นาคธรณินทร์
      25 ก.พ. 2541 – 30 ก.ย. 2545

2. นายละเอียด สายน้ำเขียว (รก.)
      1 ต.ค. 2545 – 6 พ.ย. 2545

3. นายวีระ วงศ์แสงนาค (รก.)
      7 พ.ย. 2545 – 8 ม.ค. 2546

รายนามผู้อำนวนการสำนักงานชลประทานที่ 6

1. นายกมล เปี่ยมไพศาล
      9 ม.ค. 2546 – 30 ก.ย. 2550

2. นายจรูญ พจน์สุนทร (รก.)
      1 ต.ค. 2550 – 13 พ.ย. 2550

3. นายบุญประสาท เธียรราชกิจ
      14 พ.ย. 2550 – 30 ก.ย. 2552

4. นายสดม อินทะแสน (รก.)
      1 ต.ค. 2552 – 8 พ.ย. 2552

5. ม.ล.อนุมาศ ทองแถม
      9 พ.ย. 2552 – 8 ต.ค. 2553

6. นายสุพัตร วัฒยุ
      9 ต.ค. 2553 – 30 ก.ย. 2554

7. ม.ล.อนุมาศ ทองแถม (รก.)
      1 ต.ค. 2554 – 27 ธ.ค. 2554

8. นายนิรันดร์ นาคทับทิม
      28 ธ.ค. 2554 – 11 ต.ค. 2555

9. นายปรีชา จานทอง
      12 ต.ค. 2555 – 15 ต.ค. 2560

10. นายศักดิ์ศิริ อยู่สุข
        16 ต.ค. 2560 - ปัจจุบัน
 

122936
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
100
35
135
72326
100
1776
122936

Your IP: 3.239.192.241
Server Time: 2021-03-01 20:29:44