>>> กรมชลฯขานรับนโยบายกระทรวงเกษตรฯ ดำเนินการตามแผนเตรียมความพร้อมลดความเสี่ยงจากภัยแล้งด้านการเกษตร ปี 59/60 ส่งเสริมเกษตรกรปลูกข้าวนาปรังด้วยวิธีเปียกสลับแห้ง ปลูกพืชใช้น้ำน้อยแทนนาปรังเพื่อประหยัดน้ำ <<< >>> กรมชลประทานเปิดรับสมัครจ้างเกษตรกรที่ไม่ได้เพาะปลูกพืชในฤดูแล้งให้มีรายได้เสริมด้วยการมาทำงานซ่อมแซม ขุดลอกคูคลองส่งน้ำ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานชลประทานใกล้บ้าน <<<

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม

วิสัยทัศน์

กรมชลประทานเป็นองค์กรนำด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ
อย่างบูรณาการ ให้มีพื้นที่ชลประทาน อยู่ในลำดับ
 1 ใน 10 ของโลก"

พันธกิจ

1. พัฒนาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทานตามศักยภาพของลุ่มน้ำให้เกิดความสมดุล
2. บริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการให้เพียงพอ ทั่วถึง และเป็นธรรม
3. ดำเนินการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำตามภารกิจอย่างเหมาะสม
4. เสริมสร้างการมีส่วนรวมในกระบวนการพัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ

ค่านิยม

"WATER for all"   น้ำเพื่อสรรพสิ่ง
Work hard       ทุ่มเทในการปฏิบัติงาน
Attitude           มีความคิดสร้างสรรค์
Teamwork       เรียนรู้และทำงานร่วมกัน
Ethics              มีจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
Relationship     มีความผูกพันและสามัคคี

Work hard ทุ่มเทในการทำงาน

 
หมายถึง การปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อเกิดประโยชน์สุข ของประชาชน และเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

Accountability มีความรับผิดชอบ

 
หมายถึง การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสำนึกรับผิดชอบต่อผลงาน วางแผนการทำงานอย่างละเอียด

Teamwork เรียนรู้และทำงานร่วมกัน

 
หมายถึง การใส่ใจเรียนรู้ในรายละเอียดของงาน และทำงานร่วมกันกับผู้อื่นอย่างสอดประสานกัน

Ethics มีจริยธรรมในการปฏิบัติงาน

 
หมายถึง การทำความดี ละเว้นความชั่วในเรื่องซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบ และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม 
และปราศจากอคติ

Relationship มีความผูกพันและสามัคคี

 
หมายถึง การประพฤติตนให้สามารถทำงานร่วมกันกับผู้อื่นด้วยความสุภาพ มีน้ำใจมนุษยสัมพันธ์อันดี และให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลกันในทางที่ชอบ

ประเด็นยุทธศาสตร์

1. การพัฒนาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน
2. การบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ
3. การป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำตามภารกิจ

เป้าประสงค์

 กรมชลประทาน ได้กำหนดเป้าประสงค์ตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 4 ด้าน คือ
ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ ด้านคุณภาพการให้บริการ ด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ และด้านการพัฒนาองค์กร
 
มีจำนวน
 19 เป้าประสงค์ คือ

ก. ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ
1. มีปริมาณน้ำเก็บกักและพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น
2. ทุกภาคส่วนได้รับน้ำอย่างทั่วถึง และเป็นธรรม
3. ความสูญเสียที่ลดลงอันเนื่องจากภัยอันเกิดจากน้ำ

ข. ด้านคุณภาพการให้บริการ
4. อาคารชลประทานอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
5. ผู้ใช้น้ำได้รับน้ำความพึงพอใจจากการบริหารน้ำ
6. คุณภาพน้ำได้เกณฑ์มาตรฐาน
7. ระบบพยากรณ์เพื่อเตือนภัยอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน

ค. ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ
8. การก่อสร้าง ซ่อมแซม และปรับปรุงแล้วเสร็จตามแผนงาน
9. การเตรียมความพร้อมก่อนการก่อสร้างเป็นไปตามแผนงาน
10. ประชาชน ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม
11. มีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องและทั่วถึง
12. มีการวางแผน และการดำเนินการบริหารจัดการน้ำที่ดี
13. มีผลการศึกษา วิจัยและการพัฒนาสนับสนุนการดำเนินงาน
14. มีระเบียบและกฎหมายทีทันสมัย
15. ระบบบริหารงานมีประสิทธิภาพ

ง. ด้านการพัฒนาองค์กร
16. บุคลากรมีสมรรถนะ และขวัญกำลังใจในการทำงาน
17.องค์กรมีการจัดการความรู้
18. มีระบบฐานข้อมูล และเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม
19.เครื่องจักรเครื่องมืออยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

วิสัยทัศน์การจัดการความรู้ของกรมชลประทาน
"กรมชลประทานมุ่งจัดการความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้"

ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้
1.พัฒนาบุคลากรให้มีองค์ความรู้ด้านการจัดการความรู้ สร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
2.บูรณาการกระบวนการจัดการความรู้ให้สอดคล้องกับการทำงาน
3.พัฒนาองค์กรความรู้และสร้างนวัตกรรมสนับสนุนภารกิจกรมชลประทาน
4.พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูลให้มีประสิทธิภาพ
5.พัฒนาเครือข่ายการจัดการความรู้

 

วัฒนธรรมการจัดการความรู้
1.พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
2.เรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม
3.แลกเปลี่ยนเรียนรู้
4.คิดริเริ่มสร้างสรรค์

นายปรีชา จานทอง
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 6


050931
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
17
14
158
558
705
226
50931

Your IP: 54.167.152.177
Server Time: 2017-03-24 04:29:07