>>> กรมชลประทานเป็นองค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน้ำ (Water Security) เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2580 <<<

ประวัติความเป็นมาสำนักชลประทานที่ 6

การชลประทานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เริ่มครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2482 กรมชลประทานได้อนุมัติให้จัดตั้งที่ทำการ ณ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา อยู่ในการควบคุมดูแลและบริหารงานของกองก่อสร้างระยะแรกได้ก่อสร้างโครงการชลประทานประเภทเหมืองฝาย จำนวน 5 โครงการ และโครงการชลประทานประเภทคันกั้นน้ำ เพื่อบรรเทาอุทกภัย อีกจำนวน 3 โครงการ ได้แก่

1. โครงการลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา

2. โครงการทุ่งสัมฤทธิ์ จังหวัดนครราชสีมา

3. โครงการห้วยเสนง จังหวัดสุรินทร์

4. โครงการห้วยหลวง จังหวัดอุดรธานี

5. โครงการห้วยน้ำหมาน จังหวัดเลย

6. โครงการป้องกันอุทกภัยลุ่มน้ำโขง จังหวัดหนองคาย

7. โครงการป้องกันอุทกภัยบ้านตูม - บ้านติ้ว จังหวัดมหาสารคาม

8. โครงการป้องกันอุทกภัยทุ่งแซงบาดาล จังหวัดร้อยเอ็ด

กรมชลประทานดำเนินการก่อสร้างโครงการทั้ง 8 ดังกล่าว ได้เพียง 2 ปี ก็จำเป็นต้องชะลอการก่อสร้างเนื่องจากเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2

พ.ศ. 2491 หลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 สงบแล้ว รัฐบาลไทยได้รับความช่วยเหลือทางวิชาการจากประเทศสหรัฐอเมริกา และจากคณะผู้เชี่ยวชาญต่าง ๆ อีกหลายคณะได้เข้ามาศึกษาและวางแผนพัฒนาแหล่งน้ำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากผลการศึกษาของทุกฝ่ายมีความเห็นพ้องต้องกันว่า การพัฒนาแหล่งน้ำให้กระจายทั่วทั้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ควรจะต้องดำเนินการก่อสร้างโครงการชลประทานประเภทอ่างเก็บน้ำ จึงจะสามารถช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำ ในการอุปโภคบริโภค ของประชากร และด้านเกษตรกรรมของเกษตรกรบางพื้นที่ได้ รัฐบาลไทยยอมรับผลการศึกษาดังกล่าวข้างต้น และอนุมัติให้กรมชลประทานดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำในระยะต่อมา

พ.ศ. 2492 กรมชลประทานได้รับอนุมัติงบประมาณให้ดำเนินการก่อสร้างโครงการประเภทเหมืองฝาย และโครงการประเภทคันกั้นน้ำเพื่อบรรเทาอุทกภัยต่อจากที่ได้ก่อสร้างค้างไว้ตั้งแต่ พ.ศ. 2482 รวม 8โครงการ ให้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์เดิม นอกจากนี้ยังให้ก่อสร้างโครงการประเภทเหมืองฝายเพิ่มเติมอีก 1โครงการที่จังหวัดสกลนคร ได้แก่ โครงการห้วยปลาทาง

พ.ศ. 2494 โครงการชลประทานประเภทอ่างเก็บน้ำ ได้เริ่มดำเนินการขึ้นเป็นครั้งแรก โดยได้รับความช่วยเหลือจากประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งในด้านวิชาการและเครื่องจักร เครื่องมือ การก่อสร้างอ่างเก็บน้ำในระยะเริ่มแรกนั้น จัดทำในรูปงานชลประทานราษฎร์ กล่าวคือ ราษฎรที่ขอให้ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำจะต้องยินยอมยกที่ดินให้ หรือ ให้ใช้ที่ดินในการก่อสร้าง เกษตรกรที่ได้รับประโยชน์จากอ่างเก็บน้ำในแต่ละแห่งต้องขุดคลองส่งน้ำเอง โดยสหกรณ์ที่ดินเป็นเจ้าของโครงการ รับผิดชอบด้านงบประมาณ แต่โครงการดังกล่าวต้องระงับไปเพราะสหกรณ์ที่ดินในขณะนั้นไม่มีเจ้าหน้าที่เพียงพอและขาดเงินทุน

พ.ศ. 2499 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มอบหมายให้กรมชลประทานรับงานขุดคลองส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำต่าง ๆ มาดำเนินการเอง โดยใช้งบประมาณประจำปี งานด้านส่งน้ำและบำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำในระยะนั้น กรมชลประทานได้มอบหมายให้นายช่างบังคับหมวดก่อสร้างจังหวัด ( ชมส.จังหวัด ) เป็นผู้ควบคุมดูแลรับผิดชอบ

พ.ศ. 2502 ได้โอนโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือไปสังกัดกองชลประทาน

ราษฎร์ และโอนโครงการที่ก่อสร้างแล้วเสร็จไปชึ้นกับกองชลประทานหลวง แต่ก็ยังขาดอัตรากำลังที่จะดูแลและบริหารงานด้านนี้อยู่ดี โดยเฉพาะด้านงบประมาณไม่ได้รับการสนับสนุนเท่าที่ควร รวมทั้งเครื่องจักรเครื่องมือที่จำเป็นในการบำรุงรักษาก็ไม่มีเช่นกัน
พ.ศ.
 2507 กรมชลประทานได้วางมาตรฐานการควบคุมการบริหารงานส่งน้ำและบำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำขึ้นใหม่ โดยแบ่งงานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็น 5 เขต แต่ละเขตตั้งเป็นแผนกโครงการชลประทานหลวงอ่างเก็บน้ำเขต โดยมีนายช่างตรวจการชลประทานหลวง (ชตล.เขต) เป็นผู้ควบคุมดูแลรับผิดชอบ แบ่งพื้นที่รับผิดชอบเป็นเชต ๆ ดังนี้
ชลต.เขต
 1 ควบคุมพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา สุรินทร์ บุรีรัมย์ และชัยภูมิ
ชตล.เขต 2 ควบคุมพื้นที่จังหวัดอุดรธานี สกลนคร หนองคาย และนครพนม
ชตล.เขต 3 ควบคุมพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด มหาสารคาม และกาฬสินธุ์
ชตล.เขต
 4 ควบคุมพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ และยโสธร
ชตล.เขต
 5 ควบคุมพื้นที่จังหวัดขอนแก่น และเลย

ในปีเดียวกันนี้ เกิดอุทกภัยขึ้นในท้องที่หลายจังหวัด อ่างเก็บน้ำและโครงการชลประทานหลวงได้รับความเสียหายหลายแห่ง ทำให้งานด้านส่งน้ำและบำรุงรักษาเริ่มมีบทบาทและมีความสำคัญมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะงานทางด้านบำรุงรักษา กรมชลประทานได้กำหนดนโยบายให้จัดตั้งสมาคมผู้ใช้น้ำชลประทานขึ้นใน

พ.ศ.2509 เพื่อให้เกษตรกรได้มีส่วนร่วมในการบำรุงรักษาและการแบ่งปันน้ำอย่างเป็นธรรม กิจกรรมด้านส่งน้ำและบำรุงรักษาเริ่มมีความสำคัญและได้รับการสนับสนุนมากยิ่งขึ้น กรมชลประทานยังได้ดำเนินการก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดใหญ่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพิ่มขึ้นอีก 7 โครงการ ในช่วงระหว่าง พ.ศ.2506 - 2513 ดังนี้

1. โครงการลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์
2. โครงการลำพระเพลิง จังหวัดนครราชสีมา
3. โครงการลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา
4. โครงการน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
5. โครงการน้ำอูน จังหวัดสกลนคร
6. โครงการโดมน้อย จังหวัดอุบลราชธานี
7. โครงการห้วยหลวง จังหวัดอุดรธานีหลังจากก่อสร้างหัวงานและอาคารประกอบบางส่วนแล้ว กรมชลประทานได้อนุมัติให้จัดตั้งโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขึ้นเพื่อรับมอบงานในส่วนที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ ระยะต่อมาได้เริ่มปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารงานขึ้นใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับระบบราชการที่ ก.พ. นำมาใช้ในวงการราชการทั่วไป
พ.ศ.
 2518 กรมชลประทานได้พิจารณาแบ่งส่วนราชการใหม่ โดยแบ่งพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือออกเป็น 3 สำนักงานชลประทาน คือ สำนักงานชลประทานที่ 4 5 และ 6 เรียกชื่อย่อว่า สชป.4สชป.และสชป.โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานเป็นผู้ควบคุมดูแลการบริหารงานสำนักงานชลประทานที่ 4 เปลียนชื่อส่วนราชการเป็น สำนักชลประทานที่ 6 ตามคำสั่งกรมชลประทานที่ 490/2545 ลงวันที่ 11 พ.ย. 2545 กำหนดการแบ่งงานและหน้าที่ความรับผิดชอบภายในของสำนักฯ และกอง โดยมีพื้นที่ความรับผิดชอบ 5 จังหวัด คือ จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดกาฬสินธุ์ และจังหวัดร้อยเอ็ดการบริหารงานของสำนักชลประทานที่ 6 แบ่งการบริหารงานออกเป็น 1 ฝ่าย 4 ส่วน12 โครงการ ดังนี้
1. ฝ่ายบริหารทั่วไป
2. ส่วนวิศวกรรมบริหาร
3. ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา
4. ส่วนเครื่องจักรกล
5.ส่วนปฎิบัติการ
6. โครงการชลประทานขอนแก่น
7. โครงการชลประทานมหาสารคาม
8. โครงการชลประทานกาฬสินธุ์
9. โครงการชลประทานร้อยเอ็ด
10.โครงการชลประทานชัยภูมิ
11. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย
12. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว
13. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่
14. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำพรม- เชิญ
15. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนบน
16. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนกลาง
17. โครงการก่อสร้าง

สำนักชลประทานที่ 6หน่วยงานจากกองและสำนักอื่นที่มีเจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานในเขตสำนักฯ ได้แก่
1. สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
สำนักงานก่อสร้าง 6
2. กองกฎหมายและที่ดิน
ฝ่ายจัดหาที่ดิน 6
3. สังกัดสำนักอุทกวิทยาและบริหารน้ำ
ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
4. สังกัดสำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา
ฝ่ายสำรวจทำแผนที่ทางพื้นดิน 6
ฝ่ายสำรวจกันเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5. สังกัดสำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง
โครงการปฎิบัติการคันคูน้ำที่ 6
สำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดขอนแก่น
สำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดมหาสารคาม
สำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์
6. สำนักเครื่องจักรกล
ศูนย์ปฎิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3

 

สำนักชลประทานที่ 6 ที่ทำการตั้งอยู่เลขที่ 215 ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น

122925
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
89
35
124
72326
89
1776
122925

Your IP: 3.239.192.241
Server Time: 2021-03-01 18:56:40