การขับเคลื่อนงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ในเขต สำนักงานชลประทานที่ 6
กรมชลประทาน
เกษตรทฤษฎีใหม่
แปลงใหญ่
ศูนย์การเรียนรู้ฯ