การขับเคลื่อนงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ในเขต สำนักงานชลประทานที่ 6
กรมชลประทาน