^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

 

 

                                 

                                                      นางสุภา   เหมะวรรณกูร

                                                เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

 

  

                                                                                               

                      นางณัฐกาญจน์    เกอร์ชอน                                               นายอรชุน   ดวงบุบผา

                     เจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงาน                                              เจ้าพนักงานพิมพ์ ส 3

 

 

 

                   

                     นางสาวจันทร์เพ็ญ    ชินวงศ์                                         นางสาวลัดดา   ปลิวไธสงค์

                     เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป                                                  เจ้าพนักงานธุรการ