^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

 

 

                                                      

                                                                   นางสุภา   เหมะวรรณกูร

                                                              เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

 

 

 

                                                                                                         

                      นางณัฐกาญจน์    เกอร์ชอน                                                        นายอรชุน   ดวงบุบผา

                     เจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงาน                                                     เจ้าพนักงานพิมพ์ ส 3

 

 

 

                                          

                       นางสาวจันทร์เพ็ญ    ชินวงศ์                                                        นางสาวลัดดา   ปลิวไธสงค์

                     เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป                                                                   เจ้าพนักงานธุรการ