^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

                                                             

                                                                            นางสุภาภรณ์   ชลพิทักษ์วงศ์

                                                                         นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ

                           

                                  นางศิริลักษณ์   เพียรแก้ว                                                 นางศรีวิรักษ์   ยศธสาร

                              เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน                                                 พนักงานพิมพ์ ส 3

                             

                                     นายสมชาย   ข้องม่วง                                                    นางละมุล   มาตผาง

                                      พนักงานธุรการ ส 3                                                        พนักงานพิมพ์ ส 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    นางสาวนงเยาว์   โคตรชัย 

                                        เจ้าพนักงานธุรการ