^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

                                                           

                                                                           นางเกษณี   สังขะปุญญา

                                                                        หัวหน้างานการเงินและบัญชี 

                         

                           นางสาวรุ่งทิพย์   ต้นกันยา                                                นายวัฒนา   อันอามาตย์

                  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน                                พนักงานการเงินและบัญชี ส 3

                         

                               นางประเทียน   จำปาทิพย์                                                 นางนุสรา   เกษสัญชัย

                                   พนักงานพิมพ์  ส 3                                                          เจ้าพนักงานธุรการ

                       

                             นางสาวกัณฐมณี   เพียจันทร์                                          นางอรอุมา   แก้วศิริ

                                      เจ้าหน้าที่ธุรการ                                                    เจ้าพนักงานธุรการ