^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

 

นางเกษณี   สังขะปุญญา

หัวหน้างานการเงินและบัญชี 

                                          

                               นางสาวรุ่งทิพย์   ต้นกันยา                                                       นายวัฒนา   อันอามาตย์

                      เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน                                           พนักงานการเงินและบัญชี ส 3

                                              

                                       นางประเทียน   จำปาทิพย์                                                        นางนุสรา   เกษสัญชัย

                                           พนักงานพิมพ์  ส 3                                                               เจ้าพนักงานธุรการ

                      

                                   นางสาวกัณฐมณี   เพียจันทร์

                                           เจ้าหน้าที่ธุรการ